Organisatie

Raad van toezicht 

Stichting de Herberg

Raad van bestuur

Stichting de Herberg

Raad van toezicht:

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur (directeur-bestuurder) en op de algemene gang van zaken binnen Stichting de Herberg. De raad van toezicht staat de raad van bestuur ter zijde en bestaat uit de volgende personen: Frans Emmerik (voorzitter), Bas Keijzer en Ton Bogers. De beleidsvoorbereiding en -uitvoering, met handhaving van de eigen verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder, is gedelegeerd aan de directeur-bestuurder.

Raad van bestuur:

Stichting de Herberg heeft een eenhoofdige raad van bestuur: Hanneke van Herwijnen, met de functienaam directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder geeft leiding aan de gehele organisatie op alle beleidsgebieden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de Stichting de Herberg. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, strategie en uitvoering van het (financiële) beleid en onderhoudt interne en externe contacten. 

Adviesraad: (vacature)

Voor de RvB zijn we per direct op zoek naar leden voor de adviesraad. Waaronder kostendeskundigen, adviseurs vastgoed aankoop en verkoop ontroerend goed, verhuur/beheer woningen en beleidsmedewerkers is het sociaal domein. De adviesraad heeft veel kennis en expertise in huis, ondersteund de RvB, denkt kritisch mee en adviseert gevraagd en ongevraagd de RvB. 

Team

Stichting de Herberg

Vertrouwenspersonen

Stichting de Herberg

Vertrouwenspersonen


De Herberg wil een veilige plek bieden aan alle mensen die betrokken zijn bij de Stichting. Daarom heeft De Herberg twee interne vertrouwenspersonen aangesteld om het melden van (vermoedens van) ongewenste omgangsvormen zoals pesten, intimidatie, geweld, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken.


Onze vertrouwenspersonen zijn gecertificeerd en behandelen meldingen vertrouwelijk in het kader van de wettelijke meldingsplicht met betrekking tot strafbare feiten en is zelf gebonden aan hetgeen in de Gedragscode van De Herberg staat. Bij melding van vermoedens van grensoverschrijdend gedrag is de vertrouwenspersoon verplicht om het principe van “hoor en wederhoor” toe te passen.


Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Herberg is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangemerkt als Gratis VOG-organisatie (Ministerie van Algemene Zaken, 2023).


De Herberg is er zich van bewust dat we verantwoord met de kwetsbaarheid van onze bezoekers en deelnemers (cliënten) om moeten gaan. Daarom vragen wij van vrijwilligers en medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag en kunnen we referenties opvragen. In ons integriteitsbeleid en gedragscode leggen we vast hoe we met elkaar dienen om te gaan. 


De Herberg heeft twee vertrouwenspersonen:

mw. M. Verhorst, vertrouwenspersoon1@stichtingdeherberg.nl

mw. M de Ruiter, vertrouwenspersoon2@stichtingdeherberg.nl

Diensten en Projecten

Stichting de Herberg Breda